Anunci sobre la suspensió pel termini d’un any de l’atorgament de llicències