Edictes

Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2119 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Informació pública del projecte d'urbanització de la vialitat contemplada a la modificació puntual núm. 6 del PGO de Vilabertran del carrer Abadia, núm. 16
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1877 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1837 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Informació pública de la modificació puntual núm. 23 del PGOU
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1816 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 713 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2020
Exercici: 2021 Bop: 21-0 Edicte: 527 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del padró de la taxa de consum d'aigua potable, la recollida d'escombraries i serveis de clavegueram del 4t trimestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 425 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9630 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'Ordenança de tractament de façanes i carta de colors del municipi de Vilabertran
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9201 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 24 del Pla General de Vilabertran
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9202 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2021