Edictes

Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 259 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró de guals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 164 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Anunci de substitució de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 69 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del quart trimestre 2018 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10577 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10271 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8503 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari de la taxa de cementiri per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8499 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del tercer trimestre 2018 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8465 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 189-0 Edicte: 8285 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2018