Edictes

Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7183 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7182 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Vilabertran i Siurana d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7167 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del padró corresponent al servei d'aigües, escombraries i clavegueram del tercer trimestre de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6430 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del Pla econòmic financer
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6416 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de la modificació puntual número 22 del Pla general d'ordenació
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5815 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Informació pública de la modificació puntual núm. 26 del Pla General d'Ordenació de Vilabertran
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5195 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del conveni urbanístic i l'informe tècnic que l'acompanya en relació a la UA1 del Text Refós del Pla General d'Ordenació de Vilabertran (TRPGO)
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5191 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de la Instrucció número 1/2020 (contractes menors)
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5189 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5188 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del Pla de contingència del COVID 19 per al personal de l'Ajuntament