Edictes

Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5780 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del segon trimestre 2022 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5584 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària de millora urbana del carrer Pau Casals
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5447 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4908 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4509 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4429 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de l'Oferta pública per a l'estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3985 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3984 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modicació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 4075 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va d'administració general
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3862 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana