Edictes

Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5195 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del conveni urbanístic i l'informe tècnic que l'acompanya en relació a la UA1 del Text Refós del Pla General d'Ordenació de Vilabertran (TRPGO)
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5191 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de la Instrucció número 1/2020 (contractes menors)
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5189 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5188 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del Pla de contingència del COVID 19 per al personal de l'Ajuntament
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4569 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del padró i cobrament en període de pagament voluntari del segon trimestre 2020 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3046 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 86-0 Edicte: 2565 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 72-0 Edicte: 2341 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació Padró taxes serveis d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1392 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació padró de guals permanents exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 347 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva pressupost i plantilla de personal 2020