Edictes

Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8079 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del tercer trimestre 2019 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7903 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari de la taxa del Cementiri Municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7629 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit 06/2019 (per habilitació i suplement de crèdits)
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7624 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5922 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'organització i funcionament de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5899 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte de nomenaments i delegacions de la corporació 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5039 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte de convocatòria pública per cobrir la plaça del/de la jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4125 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3665 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3016 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019 (per suplements de crèdits)