Edictes

Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9553 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Anunci de suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de llicències
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9253 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8549 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8313 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte de delegació de l'exercici íntegre de les atribucions conferides a l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8079 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del tercer trimestre 2019 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7903 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari de la taxa del Cementiri Municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7629 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit 06/2019 (per habilitació i suplement de crèdits)
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7624 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5922 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'organització i funcionament de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5899 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte de nomenaments i delegacions de la corporació 2019-2023