ANUNCI DE LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA

 

DIA: 15/06/2019

HORA: 12:00h

LLOC: Sala de Plens

SESSIÓ: Extraordinària

 

En virtut del que es preveu a l’article 195 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, i 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, segons el resultat de les eleccions municipals celebrades en data 26 de maig de 2019, convocades pel Real Decret 209/2019 d’1 d’abril, us convoco a la Sessió constitutiva de la nova Corporació municipal, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. Constitució de la nova Corporació Municipal.

  • Formació de la Mesa d’Edat
  • Comprovació de credencials
  • Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors
  • Declaració de constitució de la Corporació
  • Elecció i proclamació de l’Alcalde
  • Presa de possessió de l’Alcalde