Recursos humans

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE PLACES VACANTS

Bases reguladores de la convocatòria per a l’estabilització de places vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral, pel procediment concurs de mèrits de torn lliure, incloses a l’oferta pública d’estabilització.

Anunci BOP

Anunci DOGC

El termini per presentar les instàncies acaba el divendres dia 27/01/2023.

Model d’instància per la plaça de l’operari de serveis de neteja

Model d’instànica per a la plaça de tècnica d’administració general