Informació al contribuent

Calendari fiscal 2018

Tribut

Impost de vehicles
IBI urbana
IBI rústica
Escombraries
Aigua
IAE
Cementiri
Clavegueram
Guals

Període voluntari

1 Març – 30 Abril
15 Abril – 15 Juny
15 Abril – 15 Juny
Trimestral
Trimestral
1 Setembre – 31 Octubre
1 Octubre – 1 Desembre
Trimestral
15 Gener – 15 Març

Qui cobra?

Xaloc
Xaloc
Xaloc
Prodaisa
Prodaisa
Xaloc
Ajuntament
Prodaisa
Ajuntament

 

 

IMPOST FRACCIONAT:

A tots els rebuts amb domiciliació bancària amb import superior a 90,00 €, s’aplicarà automàticament el càrrec fraccionat en dos terminis de l’IBI Urbana, de la següent manera :

 • 60% el 15 de maig
 • 40% el 2 d’octubre

 

ADVERTÈNCIA :

Transcorregut el període voluntari de pagament es procedirà per via d’apressament contra els contribuents que no hagin fet efectiu el seu deute tributari i se’ls aplicarà interessos de demora i despeses de constrenyiment, d’acord amb allò previst a l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003, de 27 de desembre, que gestionarà XALOC, organisme autònom de la Diputació de Girona amb oficina a la Seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà mitjançant el conveni existent amb l’Ajuntament de Vilabertran de la delegació de la gestió tributària :

 • El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
 • El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït.
 • Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.

 

SISTEMES DE PAGAMENT AMB L’AJUNTAMENT:

 

Lloc de pagament: Amb la presentació de l’avís rebut prèviament, a les oficines de l’entitat bancària de LA CAIXA a la Plaça Major, 9 de Vilabertran a l’horari establert per l’entitat.

 

Sistema de pagament: D’acord amb allò establert als articles 23 a 31 del Reglament General de Recaptació, en relació als articles 59 a 62 de la Llei General Tributària, els sistemes de pagament són domiciliació bancària, diner en curs legal, xec nominatiu a favor de l’Ajuntament, gir postal, transferència bancària.

 

SISTEMES DE PAGAMENT AMB XALOC:

 

Podeu efectuar el pagament de tots els vostres tributs d’una de les maneres següents:

 

 1. Personalment

Mitjançant la presentació dels documents de pagament a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores.

 

 1. Per internet a la vostra entitat bancària.

Podreu optar per aquesta fórmula quan la vostra entitat bancària ofereixi el servei de banca en línia o banca electrònica. La utilització d’aquest mitjà us permetrà fer el pagament a la vostra entitat, tant en període voluntari com executiu, de tots els tributs (i/o multes) que el vostre ajuntament hagi delegat en XALOC:

 

 1. Per internet a través de la pàgina web (www. xalocgirona.cat)

 

 1. Caixer automàtic

 

 1. Domiciliació bancària

 

En cas que vulgueu domiciliar els vostres tributs, heu d’emplenar la part superior del tríptic i lliurar-lo personalment o bé per fax a qualsevol de les nostres oficines. També podeu realitzar aquest tràmit a través d’internet a  www.xalocgirona.cat  a través de la CARPETA CIUTADANA dins de l’ Oficina Virtual.

 

L’ordre de domiciliació té una vigència de caràcter indefinit. Qualsevol modificació de la domiciliació o la sol·licitud de baixa d’aquesta s’haurà de comunicar al servei de recaptació del vostre municipi o a qualsevol de les nostres oficines.

 

Entitats col·laboradores:

 

Caixa de Girona, Caixa d’ Estalvis i Pensions de Barcelona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, Caixa Laietana, Caixa Manresa, Caixa Penedès, Caja Duero, Caja Madrid, Ibercaja, Bancaja, Banco Popular, Banco Pastor, Banco Santander, BBVA, i al  “Servicaixa”.