Calendari fiscal 2020

AJUNTAMENT:

 1. Taxa de guals: del 15 de gener al 15 de març de 2020 ambdós inclosos
 2. Taxa de cementiri municipal: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2020 ambdós inclosos

XALOC:

 1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica: de l’1 de març al 30 d’abril de 2020 ambdós inclosos
 2. Impost sobre Béns Immobles d’Urbana (IBIU):del 1 d’abril a l’1 de juny de 2020 ambdós inclosos (Fracció del cobrament 60% maig/20%juliol/20%octubre. Import fracció: 100,00 €)
 3. Impost sobre Béns Immobles de Rústica (IBIR): del 1 d’abril a l’1 de juny de 2020 ambdós inclosos (Fracció del cobrament 60% maig/20%juliol/20%octubre. Import fracció: 100,00 €)
 4. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2020 ambdós inclosos

PRODAISA:

 1. Taxa d’aigua, escombraries i clavegueram: per trimestres a partir de l’aprovació de l’acord del padró per Junta de Govern.

 

Lloc de pagament: A les oficines de l’entitat bancària de LA CAIXA a la Plaça Major, 9 de Vilabertran en l’horari establert per l’entitat.

Sistema de pagament: D’acord amb allò establert als articles 23 a 31 del Reglament General de Recaptació, en relació als articles 59 a 62 de la Llei General Tributària, els sistemes de pagament són diner en curs legal, xec nominatiu a favor de l’Ajuntament, gir postal, transferència bancària.

Advertència: Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària de pagament, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu, que determina el meritament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb allò previst a l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre.

 • El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
 • El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït.
 • Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.

 

Certificat complet Calendari fiscal 2020 pdf