Calendari fiscal 2017

AJUNTAMENT: www.vilabertran.cat telèfon 972 509 502

1.     Taxa de guals: del 13 de gener al 13 de març de 2017 ambdós inclosos

2.     Taxa de cementiri municipal: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2017 ambdós inclosos


XALOC: www.xalocgirona.cat telèfon 972 900 251

1.     Impost sobre vehicles de tracció mecànica: de l’1 de març al 30 d’abril de 2017 ambdós inclosos

2.     Impost sobre Béns Immobles d’Urbana (IBIU): del 15 d’abril al 15 de juny de 2017 ambdós inclosos (Fracció del cobrament 60% maig/40% octubre. Import fracció: 90,00 €)

3.     Impost sobre Béns Immobles de Rústica (IBIR):del 15 d’abril al 15 de juny de 2017 ambdós inclosos (Fracció del cobrament 60% maig/40% octubre. Import fracció: 90,00 €)

4.     Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2017 ambdós inclosos


PRODAISA: www.prodaisa.com telèfon 972 202 078

1.     Taxa d’aigua, escombraries i clavegueram: per trimestres a partir de l’aprovació de l’acord del padró per Junta de Govern.