Calendari fiscal 2018

AJUNTAMENT: www.vilabertran.cat – telèfon 972 509 502

  1. Taxa de guals: del 15 de gener al 15 de març de 2018 ambdós inclosos
  2. Taxa de cementiri municipal: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2018 ambdós inclosos

XALOC: www.xalocgirona.cat – telèfon 972 900 251

  1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica: de l’1 de març al 30 d’abril de 2018 ambdós inclosos
  2. Impost sobre Béns Immobles d’Urbana (IBIU):del 15 d’abril al 15 de juny de 2018 ambdós inclosos (Fracció del cobrament 60% maig/40% octubre. Import fracció: 90,00 €)
  3. Impost sobre Béns Immobles de Rústica (IBIR):del 15 d’abril al 15 de juny de 2018 ambdós inclosos (Fracció del cobrament 60% maig/40% octubre. Import fracció: 90,00 €)
  4. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2018 ambdós inclosos

PRODAISA: www.prodaisa.com – telèfon 972 202 078

Taxa d’aigua, escombraries i clavegueram: per trimestres a partir de l’aprovació de l’acord del padró per Junta de Govern.